Om Sai Priyam Charitable Trust

Dr.Priyamvada Tiwari +91-9415221141

Dr.Shweta Tiwari +91-9415273596,
Email – drshwetatiwari6@gmail.com

Dr.Mangesh Kumar +91-9415204141,
Email – drmangeshkumar@gmail.com

D 53/97 A, Amritashram,
Chotti Gaibi, Luxa Road
Varanasi – 221010. U.P

Contact Us